/ by /   Geen categorie / 0 comments

Bestuursvacatures bij Lusitano Vrienden Nederland

Vereniging Lusitano Vrienden Nederland heeft drie vacatures voor bestuursleden.

Vacature: bestuurslid (2)

De vereniging Lusitano Vrienden Nederland is per direct op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. De bedoeling is dat kandidaten meteen ad interim benoemd worden en zich op de Algemene Ledenvergadering ALV van begin 2018 verkiesbaar stellen voor een volledige bestuurstermijn. Een normale bestuurstermijn is drie jaar, tenzij bij benoeming tot een kortere termijn wordt besloten.

Het bestuur bestaat thans uit een voorzitter, een penningmeester en een algemeen bestuurslid. De taken van secretaris en stamboeksecretaris zijn vacant. De vereniging zoekt daarom nadrukkelijk naar kandidaten die op korte termijn deze voor de vereniging vitale taken willen vervullen. Conform de statuten verdelen de bestuursleden alle taken, met uitzondering van het voorzitterschap, onderling. De onderlinge taakverdeling is daarom onderwerp van gesprek op de eerstvolgende bestuursvergadering en kan herzien worden na de Algemene Ledenvergadering van 2018.

De reden van de onmiddellijke vacaturestelling is enerzijds het vroegtijdig vertrek van een bestuurslid; anderzijds is één bestuursvacature sinds de ALV van 3 februari jl. nog niet opgevuld.

Het takenpakket van ieder bestuurslid kan in goed overleg met de bestuursleden worden afgestemd, waarbij in principe alle mogelijkheden bespreekbaar zijn en eigen initiatief van harte wordt omarmd. We willen benadrukken dat bestuurlijke ervaring geen vereiste is en dat een kleinschalige vereniging als Lusitano Vrienden Nederland juist een goede plek is om die op te bouwen. Wat van bestuursleden verwacht wordt is integriteit (voorbeeldgedrag in de vereniging), transparantie, bereikbaarheid, teamwork, planmatig en accuraat werken, consciëntieus omgaan met verenigingsgelden, rekenschap (aanvaarden van verantwoordelijkheid) en zelfreflectie. Bestuurswerk voor Lusitano Vrienden Nederland heeft een gelijkwaardig belang naast andere sociale en maatschappelijke werk- en privéverplichtingen.

We verzoeken alle leden, inclusief de nieuwe en jongere leden, om niet te bescheiden te zijn om bij de vereniging op de voorgrond te willen treden. Deze vacature is een uitnodiging aan iedereen die de Lusitano een warm hart toedraagt en wil bijdragen aan de erkenning van het Portugese raspaard in Nederland. Bestuursleden kunnen uitsluitend uit de leden van de vereniging Lusitano Vrienden Nederland benoemd worden.

Het bestuur komt ten minste vier keer per jaar bijeen en zoveel vaker als nodig is. Alle voor de bestuurskandidaten relevante verenigingsdocumenten staan op de website lusitanovrienden.com bij ‘Over de vereniging’: het verenigingsstatuut, het gezamenlijk protocol van APSL en LVN en het huishoudelijk reglement van de verenging.

Sollicitaties per email richten aan: info@lusitanovrienden.com t.n.v. het bestuur. Er is vooralsnog geen sluitingsdatum voor deze vacature.

Vacature: voorzitter

Gezien het verstrijken van de reguliere bestuurstermijn per begin 2018 heeft de vereniging Lusitano Vrienden Nederland een vacature voor een voorzitter. Conform de statuten kan een voorzitter buiten de leden om benoemd worden. Deze vacature staat dus open voor iedereen: alle verenigingsleden, de huidige voorzitter en bestuursleden en bovendien iedereen die de vereniging Lusitano Vrienden Nederland een warm hart toedraagt, lid of geen lid.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de voorzitter staan het best omschreven in de verenigingsdocumenten te vinden op lusitanovrienden.com. We verwachten van kandidaten dat zij die kennen. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en ziet toe op een evenwichtige taakverdeling in het bestuur. De voorzitter kwijt zich met uiterste zorgvuldigheid van representatieve taken ten aanzien van de Portugese stamboekorganisatie Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano APSL. De voorzitter behartigt de belangen van alle leden van Lusitano Vrienden Nederland nauwgezet. De voorzitter spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels. Het strekt tot aanbeveling indien de voorzitter ook nog de weg weet in Portugees, Frans en Duits. We verwachten van een voorzitter afdoende verdieping in het Nederlands verenigingsrecht.

Wat we vooral van de voorzitter verwachten, is een eigen visie op de invulling van de bestuurstermijn bij Lusitano Vrienden Nederland. Daarom staat hier geen reeks van functie-eisen. We zien een sollicitatiedocument tegemoet dat bevlogenheid uitstraalt, een eigen plan en verbondenheid met de volbloed Lusitano. We ontvangen bovendien graag een actueel curriculum vitae.

Verkiezing van de nieuwe voorzitter vindt plaats op de Algemene Ledenvergadering in begin 2018 (datum wordt zo spoedig mogelijk bepaald). Een normale bestuurstermijn is drie jaar, tenzij bij benoeming tot een kortere termijn wordt besloten. Op de Algemene Ledenvergadering liggen het verstrekte curriculum vitae en het sollicatiedocument van elke kandidaat vooraf hard-copy ter inzage voor de aanwezige verenigingsleden. Van kandidaten wordt verwacht een pitch te geven. De sluitingsdatum voor deze vacature bestuursvoorzitter is 15 januari 2018. Sollicitaties per email richten aan: info@lusitanovrienden.com.

Vragen over de vacatures: Nick Welman, voorzitter LVN, 06 5024 2236.

SHARE THIS


Leave a Reply